Premià de mar
Premià de mar

Agenda Urbana

Premià de Mar

2030

L’Agenda Urbana de Premià de Mar té per objectiu assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible a través d’un full de ruta estratègic i operatiu, amb visió transversal i coherent al model de ciutat per al municipi amb un horitzó 2030.

Context i antecedents: de les Agendes Globals a l’Agenda Local

Agenda 2030 de les Nacions Unides

logo agenda 2030

El canvi en el paradigma en la planificació estratègica a escala mundial es fa evident en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament sostenible de Nacions Unides. El 2015 l’Assemblea General de l’ONU adopta l’Agenda 2030, “un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, i que té la intenció alhora d’enfortir la pau universal i l’accés a la justícia”.

El seu sistema de 17 Objectius universals amb 169 metes, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), pretén abordar els reptes de la globalització, en l’àmbit social, ambiental i econòmic de forma integral i multidimensional. En concret, l’ODS 11, busca “ciutats i assentaments humans més inclusius, segurs, resilients i sostenibles“.

De les 169 metes proposades per les Nacions Unides en l’Agenda 2030, 110 estan directament relacionades amb el desenvolupament de les ciutats i els assentaments humans. Els governs locals són claus per a aconseguir l’èxit dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La Nova Agenda Urbana de les Nacions Unides suposa l’impuls a un sistema de governança multinivell des de l’esfera internacional, nacional, regional i local per abordar les qüestions urbanes, amb l’impuls i la implementació d’accions, sempre des de la col·lectivitat, la col·laboració i l’aliança amb els agents del territori.

Més informació

Agenda Urbana
de la UE

logo agenda 2030

L’agenda Urbana per a la UE neix l’any 2016 amb caràcter de recomanació però amb la voluntat de:

a) millorar legislació comunitària en l’àmbit urbà
b) millorar el finançament a través de la simplificació i flexibilització de fonts
c) millorar el coneixement mitjançant una plataforma per compartir coneixement del desenvolupament urbà sostenible

Més informació

Agenda Urbana Espanyola

logo agenda 2030

L’agenda Urbana Espanyola (AUE), aprovada el 2019 pel Govern d’Espanya, és un document estratègic sense caràcter normatiu que persegueix l’assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà. Es tracta d’un instrument de planificació estratègica, de caràcter integral i transversal .

L’agenda Urbana Espanyola (AUE), facilita la metodologia, d’acord amb 10 Objectius Estratègics i 30 Objectius específics, als municipis perquè puguin redactar i desplegar el seu propi document d’Agenda i Pla d’Acció Local . Estableix un marc estratègic comú. La seva elaboració està oberta a tots els actors públics i privats amb incidència en la ciutat.

Més informació

OE 1. Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo.

OE 6. Fomentar la cohesió social i buscar l’equitat.

OE 2. Evitar la dispersió urbana i reutilitzar la ciutat existent.

OE 7. Impulsar i afavorir l’economia urbana.

OE 3. Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència.

OE 8. Garantir l’accés a l’habitatge.

OE 4. Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular.

OE 9. Liderar i fomentar la innovació digital.

OE 5. Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible.

OE 10. Millorar els instruments d’intervenció i la governança.

OE 1. Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo.

OE 3. Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència.

OE 5. Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible.

OE 7. Impulsar i afavorir l’economia urbana.

OE 9. Liderar i fomentar la innovació digital.

OE 2. Evitar la dispersió urbana i reutilitzar la ciutat existent.

OE 4. Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular.

OE 6. Fomentar la cohesió social i buscar l’equitat.

OE 8. Garantir l’accés a l’habitatge.

OE 10. Millorar els instruments d’intervenció i la governança.

Agenda dels
pobles i ciutats
Catalunya 2050

agenda catalunya

Finalment, l’Agenda dels Pobles i Ciutats de Catalunya, aprovada el juny de 2022, neix per a construir una Catalunya que al 2050 sigui digital i climàticament neutra, amb un territori equilibrat de pobles i ciutats més verdes, més pròsperes i més democràtiques.

Més informació

Agenda Urbana de Premià de Mar

L’estratègia de l’Agenda Urbana de Premià de Mar es traça a través de 5 línies que representen la visió de ciutat que es vol aconseguir el 2030 i quines són les prioritats de transformació.

Reptes

TERRITORI, PAISATGE I BIODIVERSITAT

REPTE 1. Assegurar una transformació urbanística de l’N-II perquè esdevingui un espai de connexió entre la ciutat i el front litoral.

REPTE 2. Fer del front litoral de la ciutat un espai verd més de la ciutat, d’ús ciutadà freqüent i de relació veïnal.

REPTE 3. Impulsar la creació de sòl agrícola en el procés de renaturalització de la ciutat.

MODEL DE CIUTAT

REPTE 4. Afavorir un espai públic de millor qualitat, més verd, cohesionat i adaptat a les necessitats de tots els grups de població.

REPTE 5. Definir eixos verds, que connectin els principals espais i equipaments públics municipals, i que contribueixin a una mobilitat més sostenible, segura i activa.

REPTE 6. Impulsar operacions de regeneració urbana de la ciutat consolidada i aprofitar els programes de foment de rehabilitació estructural i energètica d’habitatges en el marc del finançament europeu actual.

REPTE 7. Impulsar actuacions de transformació urbana per l’obtenció d’espais lliures i equipaments, potenciant la mixticitat d’usos.

CANVI CLIMÀTIC I RESILIÈNCIA

REPTE 8. Incrementar la resiliència climàtica de la ciutat i la posada en marxa de projectes per l’adaptació als efectes potencials del canvi climàtic.

REPTE 9. Fer front a l’emergència climàtica, reduint les emissions de carboni.

GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS I ECONOMIA CIRCULAR

REPTE 10. Incrementar l’eficiència energètica dels edificis i equipaments municipals i incrementar el percentatge de consum d’energia procedent de fonts renovables en el sector públic i privat.

MOBILITAT I TRANSPORT

REPTE 11. Promoure la circulació perifèrica que suposi l’eliminació del trànsit de pas pel centre de la ciutat.

REPTE 12. Reduir l’ús del vehicle privat i potenciar una mobilitat més tova.

REPTE 13. Millora i optimització del transport públic urbà.

COHESIÓ SOCIAL I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

REPTE 14. Impulsar un model d’atenció social local que sigui proactiu en la posada en marxa de projectes per contribuir a la cohesió social, reduir la segregació i incrementar les oportunitats de qualsevol col·lectiu resident a Premià de Mar.

REPTE 15. Millorar la convivència per tal de crear vincles, per augmentar la sensació de seguretat i el sentiment de pertinença.

REPTE 16. Impulsar actuacions que contribueixin a un envelliment actiu de la població.

REPTE 17. Aconseguir que tots els equipaments i recursos disponibles a la ciutat, tinguin incorporada plenament la perspectiva de gènere, garantint la igualtat d’oportunitats i drets.

REPTE 18. Fer de Premià un poble educador generant entre tota la comunitat educativa un projecte educatiu de ciutat.

ECONOMIA URBANA

REPTE 19. Atraure i impulsar sectors econòmics emergents, innovadors i d’alt valor afegit.

REPTE 20. Apostar per l’Economia Social i Solidària com a eina de transformació i millora econòmica de Premià.

REPTE 21. Fer de la cultura un eix econòmic amb possibilitats de creixement en l’àmbit local.

HABITATGE

REPTE 22. Augmentar el percentatge de parc d’habitatge social respecte al total d’habitatge municipal, per donar resposta a les necessitats de les famílies més vulnerables.

REPTE 23. Garantir que la ciutadania tingui accés a habitatges de qualitat des del punt de vista arquitectònic i energètic.

REPTE 24. Fomentar l’emancipació i autonomia de col·lectius específics com el jovent i la gent gran, respecte a l’habitatge.

ERA DIGITAL

REPTE 25. Reduir el fenomen de bretxa digital per garantir la igualtat d’oportunitats entre els col·lectius residents a Premià de Mar.

REPTE 26. Canviar les relacions amb la ciutadania amb l’agilització dels tràmits formals, l’increment de la transparència i l’accés a dades i informació de caràcter públic.

INSTRUMENT I GOVERNANÇA

REPTE 27. Foment d’interrelacions (institucionals i comunitàries).

REPTE 28. Impulsar processos participatius que siguin més efectius i que comptin amb la implicació de la ciutadania des de l’inici.

REPTE 29. Gestionar l’increment de prestacions en el marc dels fons de finançament actual amb els recursos tècnics amb els quals compta l’administració local.

REPTE 30. Incrementar la coordinació, la transversalitat i la comunicació entre totes les àrees municipals de l’ajuntament.

Estratègies

ESTRATÈGIA DE CIUTAT COMPACTA, PRÒXIMA I DIVERSA

Premià de Mar es caracteritza per ser una ciutat densa i compacta. Una densitat alta en una ciutat optimitza l’ocupació del sòl, redueix la pressió sobre els espais naturals pròxims, dona lloc a centres urbans, on els intercanvis comercials, socials i culturals són alts, i on l’espai públic té un paper imprescindible perquè aquests intercanvis es donin en espais de qualitat, agradables i segurs. A més, aquest model de ciutat redueix desplaçaments amb vehicle privat i afavoreix la mobilitat a peu.

A Premià de Mar els creixements urbans han seguit pautes urbanístiques pròpies de cada època, el que ha donat lloc a una ciutat que està formada per varietat de tipologies de sectors urbanístics i de models d’edificis. El tipus d’habitatge i la densitat que suposen per la ciutat tenen repercussió directa sobre el model de ciutat actual.

Aquesta estratègia aposta per implementar un procés de regeneració urbana, que garanteixi l’accessibilitat tant a espais públics, equipaments públics i als edificis particulars. Iniciar aquest procés implica la revisió i actualització del POUM i l’adaptació dels instruments de planificació i la seva normativa als criteris que siguin propis del model urbà que es vulgui impulsar un model urbà basat en la compacitat, la proximitat i la sostenibilitat.

A la vegada, la cohesió de la ciutat està relacionada amb la diversitat i mixticitat d’activitats que es donen en el model de ciutat, en les seves activitats, i l’accessibilitat i proximitat a equipaments i edificis públics

 • EC1.1. Integrar el front litoral i espais verds a la trama urbana en la millora de la connectivitat urbana mitjançant corredors ecològics.
  Integrar els espais verds urbans i el front litoral de la ciutat a la trama urbana, com a elements clau a través dels quals traçar corredors de connexió sota criteris ecològics i de cura i protecció de la biodiversitat local, conformant així un model de ciutat més permeable entre la ciutat compacta i els espais oberts. Millorant l’accessibilitat i la connectivitat del front litoral tant perpendicularment com de forma paral·lela al mar a la ciutat i fent que aquest sigui un espai més d’esbarjo per a la ciutadania.
 • EC1.2. Impulsar la regeneració urbana, la diversitat d’usos a la trama urbana i la rehabilitació d’edificis públics i residencials, amb la millora dels espais públics i la renovació del patrimoni municipal.

Desplegar una estratègia global, unitària i multidisciplinària d’actuacions sobre edificis i teixits urbans vulnerables amb situacions d’insuficiència o degradació, impulsant la rehabilitació mitjançant sistemes constructius sostenibles i innovadors. Es tracta d’impulsar noves solucions que no només abordin la rehabilitació integral dels edificis, sinó que promoguin la seva integració urbana, l’ús eficient dels recursos, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, així com la resiliència amb l’aposta cap a solucions integrals que millorin l’habitabilitat i el rendiment energètic dels habitatges. Alhora, es pretén incrementar la mixticitat d’usos com estratègia d’eficiència, integració i inclusió urbana d’activitat econòmica i residencial i que aquest fet contribueixi a la cohesió social.

ESTRATÈGIA DE CIUTAT SOSTENIBLE, VERDA, RESILIENT I SALUDABLE

La ciutat sostenible fa referència a aquella ciutat que no posa en risc els recursos existents i en el seu desenvolupament té en compte les generacions futures L’impuls d’aquesta estratègia fa efectiva la transició ecològica iniciada per la ciutat davant l’emergència climàtica.

Es tracta de fer possible que Premià de Mar sigui resilient a tots els efectes, adaptant se als impactes derivats del canvi climàtic, mantenint la biodiversitat urbana i sent autosuficient en el consum de recursos sent autosuficient energèticament i amb un model de cicle de l’aigua integral i eficient. Aquesta aposta suposa la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, amb l’ús d’energies verdes en l’àmbit municipal i el foment del seu ús en l’àmbit privat, i una mobilitat activa i sostenible i l’ús del transport públic,
perquè Premià de Mar sigui una ciutat saludable per les persones que en ella habiten.

A més, aquesta estratègia fomenta la producció local i un sistema agroalimentari de proximitat, un consum responsable i una gestió sostenible dels residus perquè sigui possible reutilitzar, reparar, reciclar i reduir els residus que genera la ciutat

 • EC2.1. Impulsar una estratègia de mitigació i adaptació al canvi climàtic integral: transició energètica i ús d’energies renovables i renaturalització de la ciutat.
  Aposta local per a un canvi progressiu de les fonts d’energia que consumeix el municipi, tant des de l’administració local com entre el sector residencial i terciari cap a fonts d’energia renovable i de producció local, però també de canvi en les maneres de produir distribuir, gestionar i consumir l’energia. A més, reduir el consum d’energia mitjançant l’eficiència energètica l’autoconsum i l’ús responsable de l’energia per a una màxima generació energètica local utilitzant recursos propis, ja siguin renovables (com el sol, el vent, la biomassa…) com residuals i assegurar el subministrament bàsic per a tothom i complir així amb els objectius marcats per la Comissió Europea. Paral·lelament, treballar per la renaturalització de la ciutat com una eina més per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i per aconseguir unes ciutats més saludables, humanes i resilients al canvi climàtic.
 • EC2.2. Optimitzar la gestió dels serveis urbans: sistema d’abastament d’aigua, sanejament, consum d’energia i generació i gestió de residus.
  Garantir la prestació dels serveis a la ciutadania cercant la qualitat ambiental i el confort de les persones, assegurant el bon funcionament de la ciutat amb l’aplicació de noves tecnologies en la cerca de la maximització de la seva eficiència Amb l’aplicació de les noves tecnologies es persegueix gestionar operativament tots els serveis urbans per fer ne un ús més racional dels recursos i reduir el cost econòmic. Es tracta de digitalitzar la totalitat dels serveis urbans per disposar de dades en temps real per conèixer l’estat de situació i les situacions alternatives de millora. És, alhora, important implicar la ciutadania en un ús més responsable dels recursos, en relació amb l’aigua i l’energia o pel que fa a la generació de residus.
 • EC2.3. Afavorir un model de mobilitat actiu, segur, saludable i no contaminant.
  Avançar des de l’àmbit local en favor d’una nova cultura de la mobilitat i d’accessibilitat més eficient més segura, més saludable i més participativa. Avançar cap a un model de mobilitat més sostenible exigeix a més de comptar amb la participació activa de tots els ciutadans actuar en els múltiples modes; el de la mobilitat a peu en bicicleta o en transport públic actuar sobre l’ordenació de la xarxa viària l’educació per la mobilitat la seguretat viària i d’altres. La mobilitat sostenible i saludable promou el transport actiu que comporta activitat física, com anar a peu o amb bicicleta, alhora que permet reduir el nombre de vehicles privats i el risc d’accident de trànsit. Aquesta mobilitat té en compte els efectes sobre la salut i també sobre el medi ambient amb la reducció del soroll i els contaminants
  emesos pels vehicles de motor.
ESTRATÈGIA DE CIUTAT INCLUSIVA I HABITABLE PER A TOTS ELS COL·LECTIUS

Aquesta estratègia aposta per una ciutat inclusiva i habitable, on els barris es tornen més cohesionats i dinàmics. Els barris tenen equipaments i espais públics més verds que contribueixen a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Comptar amb espais públics de qualitat, urbanísticament accessibles i adaptats a les necessitats de la població fa possible que aquests es tornin llocs de trobada i convivència.

Els processos de regeneració urbana han d’estar acompanyats de l’enfortiment de la vida de barri i de les xarxes ciutadanes i comunitàries. Per això, és crucial alimentar, secundar i enfortir el teixit associatiu que vertebra l’activitat dels barris, per a crear espais de trobada entre veïns i veïnes i augmentar la cohesió social.

Esdevé una ciutat més inclusiva, justa i equitativa, que treballa per reduir la desigualtat i ofereix el mateix nivell d’oportunitats a totes les persones independentment de l’edat, la seva raça, condició sexual, religió i opinió, discapacitat o qualsevol altra condició personal o social. És una ciutat amable des del punt de vista urbanístic amb infants i gent gran, perquè sigui quina sigui l’edat, sentin que formen part de Premià de Mar i participin activament en els diferents entorns urbans.

Aquesta estratègia treballa també per garantir-ne l’accés a un parc d’habitatge assequible i de qualitat. El parc d’habitatges de Premià de Mar té mancances des del punt de vista de les possibilitats d’accés a un habitatge com des del punt de vista de l’accessibilitat als habitatges. Especialment, cal tenir en compte al jovent perquè pugui començar el seu projecte de vida a la ciutat.

 • EC3.1. Foment de la integració social, la igualtat i l’atenció als col·lectius més vulnerables.
  Abordar la inclusió social des dels valors des de l’acció col·lectiva des de la pràctica institucional i des de les polítiques públiques locals detectant quins són els factors que generen fractura i exclusió i reorientar en tot moment les polítiques públiques, ajustant les als nous contextos socials que sobrevinguin. Els processos d’inclusió social hauran de ser també multidimensionals. Hauran de tenir la capacitat d’adreçar-se a esferes diferents de prevenir factors de risc en tot el ventall d’àmbits d’atendre les necessitats específiques dels diversos col·lectius vulnerables i de promoure dinàmiques d’inserció social integrals on quedin ben definits els itineraris d’integració relacional, formativa, econòmica laboral, sociosanitària residencial i política.
 • EC3.2. Impulsar espais públics de qualitat, amb criteris de sostenibilitat, educatius i culturals que afavoreixen la sociabilitat i la convivència.Transformar l’espai públic en un lloc harmònic de trobada de la població adaptat a les diferents necessitats millorar la connexió entre diferents zones de la ciutat així comfomentar el sentiment de pertinència a la ciutat a través de l’apropiació i d’un ús cívic i respectuós de l’espai públic a través d’activitats educatives i culturals obertes a totes les edats i a tots els col·lectius socials. En aquest sentit, apostar per espais públics de qualitat des del punt de vista arquitectònic amables i verds adaptats a les condicions desfavorables del canvi climàtic sense barreres arquitectòniques i de fàcil accés a través de modes de transport sostenibles. Dissenyar aquests espais de forma participativa perquè la ciutadania se’ls faci propis i esdevinguin espais de convivència entre diferents col·lectius grups d’edat cultures, etc.
 • EC3.3. Afavorir l’accés a l’habitatge i millorar les condicions d’accessibilitat i habitabilitat (salubritat, confort, sostenibilitat, salut) del parc d’habitatges actual. Afavorir un parc d’ habitatges digne, adequat assequible i suficient per satisfer les necessitats socials sustentat sobre un parc d’habitatges de qualitat. Aquest parc ha de garantir la correcta habitabilitat dels immobles i ser eficient energèticament. No n’hi ha prou que els habitatges construïts siguin habitables i reuneixin uns requisits bàsics de qualitat garantits des de la normativa (Codi Tècnic de l’Edificació), sinó que han d’existir també en quantitat condicions adequades i preus assequibles per satisfer les necessitats socials de cada moment. Per a això, caldrà utilitzar recursos diversos i un ampli ventall d’actuacions tant públiques, com privades. Garantir una oferta adequada i diversa, per mitjà de diferents règims de tinença d’habitatge perquè la realitat social i econòmica de les famílies també és diferent.
ESTRATÈGIA DE CIUTAT PRÒSPERA I INNOVADORA

Impulsar una estratègia per fer de Premià de Mar una ciutat atractiva, amb facilitats per a emprendre i desenvolupar negocis en sectors clau i amb valor afegit per a la ciutat i que ofereixin oportunitats laborals de qualitat.

Aquesta línia estratègica està orientada a retenir i atraure el talent humà i convertir en l’entorn de la Regió Metropolitana de Barcelona, a Premià de Mar en un pol d’innovació, una ciutat competitiva i emprenedora, i que capta i reté talent. La digitalització i modernització de l’administració local, amb l’ús de dades, farà possible un govern municipal més eficient en la presa de decisions i en l’operativitat dels serveis municipals.

 • EC4.1. Impulsar una transformació competitiva del model econòmic local al voltant de l’atracció i retenció de talent, la digitalització i l’emprenedoria.
  Impulsar i consolidar la transformació del model econòmic local cap a un model més competitiu dinàmic i innovador a través de la seva digitalització. En aquest marc, impulsar accions per atraure i retenir talent en una creixent nova cultura empresarial a través de major flexibilitat. Entre el talent, i especialment entre el talent més jove, promoure afavorir impulsar i donar suport al desenvolupament d’iniciatives empresarials a través de la informació sobre creació d’empreses, l’assessorament per a l’elaboració del pla d’empresa, suport en la recerca de recursos (ajuts i subvencions) i realització de sessions i tallers formatius entre d’altres.
 • EC4.2. Implementar sistemes de gestió intel·ligent dels serveis urbans.
  Apostar pel desplegament de l’estratègia Smart City per fer de Premià de Mar una ciutat intel·ligent que basi el seu funcionament en l’ús sostenible de la tecnologia. La tecnologia serveix com a base per recopilar grans quantitats de dades i informació que han de ser gestionades de manera intel·ligent, compartides en temps real i donar un valor afegit per a una optimització i eficiència dels serveis urbans: la gestió dels residus, la mobilitat, l’abastament i sanejament del cicle de l’aigua la gestió dels parcs i jardins la interacció amb la ciutadania la gestió energètica entre d’altres. Mitjançant la implementació d’aquestes tecnologies, a més, és possible generar un model nou de relacions, cosa que obre sistemes de comunicació més oberta i fluida entre els ciutadans i els seus diferents rols a la ciutat consumidors empreses institucions etc.
ESTRATÈGIA DE CIUTAT OBERTA I PARTICIPATIVA
Aquesta línia estratègica aposta per fer de Premià de Mar una ciutat participativa i més transparent, on la ciutadania s’implica en el disseny i posada en marxa de les polítiques públiques locals des d’un procés de diàleg constructiu.

Aquesta ciutat participativa i oberta impulsa espais de relació físics i digitals, interacció i debat entre l’administració local i la població local, perquè contribueixin de manera activa i dinàmica en la transformació de la ciutat. En els temps aquests espais esdevenen xarxes ciutadanes, que permeten detectar problemes a la ciutat, abordar los col·lectivament i impulsar actuacions des de la co creació entre ciutadania i equip de govern.

És, per això, clau garantir una administració local amb personal qualificat i en constant procés de formació i adaptació, perquè sigui possible una relació bidireccional de qualitat en tots els espais de relació entre l’administració i la ciutadania. Per donar resposta, és necessari un Ajuntament que incorpori una mirada transversal a la gestió pública i que treballi coordinadament entre àrees i amb altres administracions públiques de caràcter supramunicipal.

 • EC5.1.Establir un nou model relacional i obert en l’administració municipal que millori la comunicació i la interacció amb la ciutadania. 
  Establir un nou model de govern basat en els valors de la transparència, la col·laboració i la participació, on l’administració se centri més en la resolució dels problemes i menys en la burocràcia i alhora estigui més implicada en la vida quotidiana de la ciutadania. A més, trencar amb les dinàmiques d’organització que treballen sectorialment i de manera parcel·lada, per evitar així la manca de coordinació, la visió parcial d’un mateix problema, fer activitats que no responguin a les necessitats reals de la ciutadania, manca de motivació de l’equip tècnic perquè desconeixen la missió de l’organització, etc. I en aquest marc, implementar i consolidar el Govern Obert, que fa referència a la transparència en les dades i la rendició de comptes de l’Ajuntament vers la ciutadania, que facilita l’accés a la informació de manera clara, entenedora i senzilla amb relació amb l’acció de govern i garanteix el dret a la informació per part de la població.
 • EC5.2. Establir un model de participació ciutadana que respongui a les inquietuds i realitats de la ciutadania. 
  Impulsar un model de participació organitzat amb espais i instruments que donin resposta als diferents nivells de participació. Aquests són necessaris per garantir que aquesta participació sigui efectiva i real, i de caràcter igualitari ja que es vol que incorpori la perspectiva de gènere. Es tracta de simplificar i organitzar les estructures actuals de participació i en especial els espais de participació per dotar-los de
  continguts i coherència. És necessària una participació flexible, pràctica i resolutiva, on s’integrin metodologies que permetin aprofundir en la democràcia participativa des del nivell màxim de participació (deliberació i incidència) al nivell més baix (informar); amb la finalitat d’arribar a una major diversitat de persones, visions i maneres de viure que apropin l’administració local a la seva ciutadania.
Carrer del Nord, 60 – 08330 Premià de Mar
Tel: 93 741 74 00
info@premiademar.cat